ford focus 3

Jak nastavit rádio na ford focus 3

stiskněte a podržte
funkční tlačítko 1 nebo tlačítko
RÁDIO.

Po dokončení vyhledávání znovu
objeví se zvuk a frekvence rozhlasových stanic
s důvěrou bude přidělen
přednastavená tlačítka.

NASTAVENÍ PŘÍJMU
DOPRAVNÍ SPOJENÍ

Mnoho vysílacích stanic
Frekvenční rozsah FM má kód TP,
což znamená, že předávají informace
o situaci na silnicích.

Aktivace příjmu provozu
zprávy

Před přijímáním dopravních zpráv
musíte stisknout tlačítko TA nebo TRAFFIC.
Na displeji se objeví „TA“,
označující, že je funkce aktivována.

Pokud jste již naladěni na přijímací stanici
silniční komunikace, označení «TR»
se také zobrazí na displeji. Pokud ne,
audio jednotka vyhledá cestu
informace.

Vydání dopravních informací
automaticky přeruší normální
provozní režim rádia popř
CD přehrávač. Na displeji se zobrazí
Zpráva „Dopravní hlášení (TA)“.

Pokud je rozhlasová stanice naladěna nebo
aktivovaný tlačítkem
přednastaveno, nevysílá
dopravní informace, hláska zůstává
naladěni na tuto rozhlasovou stanici, pokud TA
nebo TRAFFIC není vypnuto a poté
znovu zapnout.

Poznámka: Pokud je povolena funkce TA,
poté při výběru aktuálního nastavení nebo kdy
manuální ladění stanice, nikoli
přenos dopravních zpráv, dat
zprávy nebudou slyšet.

Poznámka: Pokud při poslechu
stanice, které nepřenášejí silniční provoz
zprávy, vypnout a zapnout
Funkce TA, bude provedeno vyhledávání
stanice s kódem TP.

Hlasitost dopravního vysílání
zprávy

Normální přerušení dopravní komunikace
programy a vysílání z
přednastavené minimum
úroveň hlasitosti, což je obvykle
vyšší než normální hlasitost poslechu
programy.

Aby se upravil
přednastavená hlasitost:

Použijte k tomu ovladač hlasitosti
úpravy při poslechu
informace o silnici. Vybraný
úroveň se zobrazí na displeji.

Ukončení silničního přesunu
Příspěvků:

Po skončení každého přenosu
audio jednotka dopravních zpráv
vrátí do normálního provozu.
K přerušení dopravních informací
stiskněte během toho tlačítko TA nebo TRAFFIC
předávání zprávy.

Poznámka: Pokud stisknete tlačítko
TA nebo TRAFFIC kdykoli jindy,
budou přenášeny všechny zprávy
zakázáno.

Použití audio systému

Použití audio systému, Nastavení dopravních zpráv

Nabídka audio jednotky, Automatické ovládání úrovně, Digitální zpracování signálu (DSP)

Tiskové zprávy, podpora alternativních frekvencí Chat

AUTOMATICKÝ
ÚPRAVA ÚROVNĚ

Automatické ovládání hlasitosti
(AVC) upraví, když je to možné,
úroveň hlasitosti pro kompenzaci šumu,
doprovodný chod motoru a
vznikající při pohybu.

1. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte

2. Vyberte AVC LEVEL nebo ADAPTIVE

3. Pro konfiguraci použijte tlačítka

šipky doleva nebo doprava.

4. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte

5. Pro návrat klikněte na tlačítko

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ
SIGNÁL (DSP)

Použití systému DSP

Povolení této funkce vám to umožní
systém bere v úvahu vzdálenost každého z nich
posluchač z různých akustických
Řečníci. Vyberte sedadlo s ohledem
jejichž pozice budou optimalizovány
charakteristiky systému.

DSP ekvalizér

Vyberte si hudební styl, který vám vyhovuje
Vaše preference. Možnosti
audio systémy se odpovídajícím způsobem změní
způsob, jak zajistit to nejlepší
kvalita zvuku.

Změna nastavení systému DSP

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Vyberte položku AUDIO nebo SETTINGS

3. Vyberte požadovanou funkci

4. Pomocí tlačítek se šipkami

směrem doleva/doprava, vyberte
požadovaná nastavení.

5. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte

6. Pro návrat stiskněte tlačítko MENU.

Některé audio systémy ruší
pravidelné FM vysílání
nebo stanice připojené systémem RDS-EON,
hlásí to novinky
přenášeny stejným způsobem jako silniční provoz
zprávy.

Během vysílání zpravodajských relací na
obrazovka ukáže, že existuje
příchozí zpráva. Tiskové zprávy
vysílat se stejnou pre-
upravená úroveň hlasitosti, např
dopravní zprávy.

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Vyberte položku AUDIO nebo SETTINGS

3. Vyberte NEWS, zapněte nebo

deaktivovat pomocí tlačítka OK.

4. Pro návrat stiskněte tlačítko „MENU“.

ALTERNATIVNÍ FREKVENCE

Mnoho rozhlasových stanic FM
frekvence mají identifikační kód stanice
(PI), které lze rozpoznat podle bloku
reprodukci zvuku.

Pokud je vaše rádio zapnuté
Funkce vyhledávání podle alternativní frekvence (AF).
a přestěhujete se z jednoho regionu do
další, rádiový přijímač se připojí
na rozhlasovou stanici s nejsilnějšími
signál, pokud existuje.

Nabídka zvukové jednotky

Nabídka audio jednotky, Automatické ovládání úrovně, Digitální zpracování signálu (DSP)

Nabídka blokování zvuku, režim přenosu regionálních zpráv (reg)

Za určitých podmínek však nastavení
na alternativní frekvenci (AF) může
dočasně narušit normální příjem.

Pokud je vybrán tento režim, systém to udělá
průběžně vyhodnocovat sílu signálu
a pokud bude k dispozici více
silný signál, systém se přepne na
odpovídající alternativní frekvence.
V procesu kontroly seznamu alternativ
frekvencích je zvuk ztlumen a pokud
nutné, hláska provede
jednorázové hledání pravdy
alternativní frekvence ve zvoleném
frekvenční rozsah.

Po nalezení alternativní frekvence
vysílání pokračuje, nebo pokud
alternativní frekvence nebyla nalezena,
hláska se vrátí do původního stavu
frekvence uložená v paměti.

Pokud je vybrána, zobrazí se na obrazovce
označení „AF“.

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Vyberte AUDIO nebo AUDIO MENU.

3. Přejděte na ALTERNAT FREKV. nebo

ALTERNATIVE FREQ., zapněte nebo
vypněte jej pomocí tlačítka OK.

4. Pro návrat stiskněte tlačítko MENU.

PŘENOSOVÝ REŽIM
REGIONÁLNÍ NOVINKY
(REG)

Režim regionálního vysílání (REG)
ovlivňuje činnost automatiky
výběr frekvencí vysílajících lokálních sítí
pořady od stejného provozovatele vysílání.
Provozovatelé vysílání mohou využívat velké sítě
pokrytí vysílacích stanic
významnou část země. V
v určitých hodinách může obecná síť
rozdělena do několika regionálních
podsítě, obvykle kolem velkých
města. Když není síť rozdělena na
regionální podsítě, všechny stanice
vysílat stejný program.

Regionální režim ZAPNUT:
Zabraňuje „náhodným“ změnám frekvence,
když sousední části sítě vysílají rozdílně
programy.

Regionální režim VYP:
Poskytuje úplnější pokrytí, pokud
sousední regionální podsítě vysílají
totéž, ale může způsobit
„náhodné“ přepínání frekvence, pokud
programy jsou různé.

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Vyberte položku AUDIO nebo SETTINGS

3. Vyberte možnost RDS REGIONAL,

povolit nebo zakázat pomocí
tlačítka OK.

4. Pro návrat stiskněte tlačítko MENU.

1.64.9 RÁDIOVÉ OVLÁDÁNÍ

Chcete-li rádiovou stanici naladit ručně, stiskněte tlačítko nebo a podržte je stisknuté alespoň 2 sekundy. Poté stiskněte tlačítko nebo pro zvýšení nebo snížení rádiové frekvence.

Automatické vyhledávání rozhlasových stanic

Když krátce stisknete tlačítko nebo , spustí se automatické vyhledávání při zvyšování nebo snižování frekvence rozhlasového příjmu. Vyhledávání se zastaví, když rádio najde nejbližší rozhlasovou stanici s nejvyšší frekvencí. Pokud po úplném překročení rozsahu není nalezena žádná nová stanice, rádiový přijímač se zastaví na frekvenci, se kterou bylo vyhledávání zahájeno.

Tlačítka předvoleb rozhlasových stanic

• Chcete-li vybrat předvolbu rádiové stanice, krátce (ne déle než 2 sekundy) stiskněte příslušné tlačítko.

• Pokud je tlačítko stisknuto déle než 2 sekundy, do paměti se místo dříve naprogramované rádiové stanice uloží aktuálně přijímaná rozhlasová stanice.

• Pro pásma FM a AM lze naprogramovat šest rozhlasových stanic.

Ladění rádia pomocí seznamu rozhlasových stanic

Postupným stisknutím tlačítka se režim seznamu rozhlasových stanic změní následovně. následovně: Režim seznamu (seznam rádiových stanic) Režim předvoleb (předprogramované rádiové stanice) Režim seznamu (seznam rádiových stanic)

Výběr rozhlasové stanice ze seznamu

1. Stisknutím tlačítka vyberte režim seznamu rádiových stanic nebo režim přednastavených stanic

2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte další nebo předchozí rozhlasovou stanici ze seznamu rozhlasových stanic nebo z přednastavených rozhlasových stanic.

Pokud je zapnutý režim ladění pro předprogramované rozhlasové stanice, můžete zvolit jednu ze šesti rozhlasových stanic, jejichž frekvence jsou uloženy v paměťových buňkách rádia. V režimu seznamu rozhlasových stanic si však můžete uložit do paměti až 50 rozhlasových stanic s dostatečně silným signálem ve frekvenčním rozsahu FM nebo AM.

• Pokud při zapnutém režimu seznamu rozhlasových stanic podržíte tlačítko stisknuté déle než 2 sekundy, rozhlasový přijímač najde a zapamatuje si provozní frekvence rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem, vysílajících v pásmu FM nebo AM. Aktualizace seznamu rozhlasových stanic může nějakou dobu trvat.

• Pokud aktuálně přijímaná rozhlasová stanice není rozhlasová stanice RDS, zobrazí se místo názvu rozhlasové stanice vysílací frekvence.

Radio Data System (RDS)

RDS rádiový datový systém umožňuje současně s hlavním FM rádiovým signálem přenášet další informace v zakódované digitální podobě. Systém RDS podporuje různé informační a servisní funkce, jako je zobrazení názvu rozhlasové stanice, příjem dopravních zpráv a místních zpráv a automatické vyhledávání rozhlasové stanice vysílající program určitého žánru.

Alternativní frekvence (AF)

• Funkce AF pro výběr alternativních rádiových frekvencí může fungovat v jakémkoli režimu kromě příjmu stanic AM.

• Chcete-li aktivovat tento režim, stiskněte tlačítko SETTING, na displeji se zobrazí nabídka nastavení. Vyberte nabídku Nastavení zvuku a stisknutím tlačítka (Dolů) přejděte do režimu AF, poté stisknutím tlačítka ENTER zapněte. Pokaždé, když zvolíte funkci AF, její stav se přepne mezi ON a OFF. Když je funkce AF zapnutá, na displeji se zobrazí „AF“.

Funkce automatického ladění rádia

Rádiový přijímač porovnává výkon rádiových signálů na všech alternativních frekvencích a automaticky vybírá a naladí vysílací frekvenci, která poskytuje nejlepší podmínky pro příjem rádiového vysílání.

Vyhledávání podle kódu typu informace (PI) Pokud v důsledku prohledávání seznamu alternativních frekvencí AF nenajde rádiový přijímač žádné přijatelné stanice, pak automaticky pokračuje ve vyhledávání rádiové stanice pomocí kódu PI. Během vyhledávání PI kódu rádio vyhledává všechny rozhlasové stanice RDS se stejným PI kódem. Během vyhledávání PI kódu je zvuk dočasně ztlumen a na displeji se zobrazí „SEARCHING“. Vyhledávání kódu PI se zastaví, jakmile rádio najde vhodnou rozhlasovou stanici. Pokud po kontrole celého frekvenčního rozsahu nebyla nalezena žádná stanice, vyhledávání se zastaví a rádio se vrátí na dříve naladěnou frekvenci.

Aktualizace dat Enhanced EON Network (tato funkce funguje i při vypnuté funkci AF) Příjem dat Enhanced EON Network umožňuje automaticky přeladit frekvence předprogramovaných stanic na stejnou rádiovou síť. Kromě toho je možné využívat doplňkové servisní funkce poskytované sítí, například příjem dopravních zpráv. Pokud rádio pracuje v pásmu FM a je naladěno na rozhlasovou stanici RDS, která je součástí rozšířené sítě EON, zobrazí se na displeji indikátor EON.

Funkce PS (zobrazení názvu rozhlasové stanice)

Když je rádio naladěno na stanici RDS (manuálně nebo poloautomaticky), začne příjem dat rádia RDS a na displeji se zobrazí název přijímané stanice.

Funkce přerušení aktuálního režimu poplachovým signálem (ALARM INTERRUPTION-EBU SPEC FOR INFO) Pokud rádiový přijímač přijme poplachový kód PTY31, pak se aktuální provozní režim audiosystému automaticky přeruší a se zprávou začne vysílání zprávy Na displeji se zobrazí „PTY31 ALARM“. Úroveň hlasitosti bude stejná jako při vysílání dopravních zpráv. Po skončení varovného hlášení se audiosystém okamžitě vrátí do původního provozního režimu.

Režim příjmu místního rádia (REG)

• Některé místní rozhlasové stanice jsou sdruženy do regionální sítě, protože každá z nich pokrývá pouze malou oblast z důvodu nedostatku potřebného počtu opakovačů. Pokud je signál přijímaný z rozhlasové stanice během jízdy příliš slabý, systém RDS automaticky přepne audiosystém na jinou místní rozhlasovou stanici se silnějším signálem.

• Pokud zapnete režim REG, když je rádio v pásmu FM a naladěno na místní rozhlasovou stanici, nastavení rádia se uloží a nepřepne se na jiné místní rozhlasové stanice.

• Chcete-li aktivovat tento režim, stiskněte tlačítko SETTING, na displeji se zobrazí nabídka nastavení. Vyberte nabídku Nastavení zvuku a stisknutím tlačítka (Dolů) přejděte do režimu REG, poté stiskněte tlačítko ENTER pro ZAPNUTO. Když postupně zvolíte funkci REG, bude se střídat mezi ON a OFF. Když je funkce REG zapnutá, na displeji se zobrazí „REG“.

Režim dopravních hlášení (TA)

• Tato funkce může pracovat v libovolném režimu kromě stanic v pásmu AM.

• Chcete-li aktivovat tento režim, stiskněte tlačítko SETTING, na displeji se zobrazí nabídka nastavení. Vyberte nabídku nastavení zvuku a stisknutím tlačítka ‘ (dolů) přejděte do režimu TA a poté stisknutím tlačítka ENTER zapněte. Pokaždé, když je zvolena funkce TA, její stav se přepíná mezi ON a OFF. Když je funkce TA zapnutá, na displeji se objeví nápis „TA“.

Režim TA se aktivuje stisknutím tlačítka TA. Po zapnutí tohoto režimu se na displeji rozsvítí indikátor TA.

Režim TA funguje bez ohledu na to, zda je režim AF zapnutý nebo vypnutý.

Funkce pro přerušení aktuálního režimu s dopravními informacemi

• Pokud je zapnutá funkce TA, pak když rádio detekuje dopravní hlášení, přeruší se příjem aktuální rozhlasové stanice nebo přehrávání CD. Na displeji se zobrazí zpráva „TA INTERRUPT INFO“ následovaná názvem rozhlasové stanice vysílající dopravní hlášení. Hlasitost zvuku bude upravena na přednastavenou úroveň.

• Po skončení dopravního hlášení se audiosystém vrátí k dříve zvolenému zdroji signálu a dříve nastavené úrovni hlasitosti.

• Pokud je audiosystém naladěn na rozhlasovou stanici EON a jiná rozhlasová stanice EON vysílá dopravní hlášení, rádio se automaticky přepne na rozhlasovou stanici EON vysílající dopravní hlášení. Když dopravní hlášení skončí, audiosystém se vrátí k předchozímu zdroji signálu.

• Přerušení počátečního režimu vysílání dopravního hlášení se zruší, pokud během vysílání dopravního hlášení stisknete tlačítko TA. V tomto případě se funkce TA vrátí do pohotovostního režimu.

Vyberte podle typu programu

Tato funkce může fungovat v libovolném režimu kromě příjmu rozhlasových stanic v pásmu AM. Režim RTU se aktivuje, pokud je aktivován stav PTY ON v nabídce výběru typu programu RTU, nebo pokud je stisknuto tlačítko RTU do stavu ON. Na displeji se objeví symbol PTY

Režim výběru typu rádiového programu PTY

Chcete-li nainstalovat požadovaný typ rádiového programu RTU, proveďte následující.

1. Stiskněte tlačítko SETTING.

2. Stisknutím tlačítka (Dolů) přejděte na položku „Audio“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.

3. Stisknutím tlačítka (Dolů) přejděte na položku MOUTH a poté stiskněte tlačítko ENTER.

4. Z nabídky vyberte požadovaný typ programu a potvrďte svůj výběr stisknutím tlačítka ENTER.

5. Nastavte funkci RTU na ON. Při postupném výběru funkce RTU se střídavě zapíná (ON) a vypíná (OFF).

Po nastavení se pro návrat do normálního režimu zobrazení stiskněte | Stiskněte třikrát nebo jednou tlačítko CD nebo FM-AM.

Funkce vyhledávání podle zadaného typu programu PTY

• Audiosystém se zapne do režimu vyhledávání pro daný typ programu RTU, když stisknete tlačítko vyhledávání nebo

• Pokud je během vyhledávání nalezena rozhlasová stanice vysílající vybraný typ programu, rádio se zastaví na této rozhlasové stanici a hlasitost zvuku se upraví na přednastavenou úroveň pro funkci RTU. Pokud chcete najít jinou rozhlasovou stanici vysílající stejný typ programu, stiskněte znovu tlačítko vyhledávání.

• Pohotovostní režim PTY lze aktivovat, když audio systém pracuje v jakémkoli jiném režimu, než je příjem rozhlasových stanic v pásmu AM.

• Stisknutím tlačítka PTY vypněte pohotovostní režim PTY. Indikátor PTY na displeji zhasne.

• Pokud rádio detekuje program s požadovaným kódem PTY z rozhlasové stanice, na kterou je přijímač naladěn, nebo rozhlasové stanice EON, zazní signál přerušení a zobrazí se název rozhlasové stanice PTY. Na displeji se zobrazí název rozhlasové stanice PTY, která přerušila vysílání, a hlasitost zvuku se nastaví na úroveň nastavenou pro funkci PTY.

• Pokud stisknete tlačítko TA v režimu přerušení PTY, rádio se vrátí k předchozímu zdroji přehrávání. Pohotovostní režim přerušení PTY však zůstává aktivní.

• Pokud v režimu přerušení PTY stisknete tlačítko pro výběr frekvenčního pásma FM-AM nebo tlačítko přehrávače CD, audiosystém se přepne na odpovídající zdroj signálu. Pohotovostní režim přerušení PTY však zůstává aktivní.

Automatická rekonfigurace

• Pokud je rádio naladěno na stanici, která nevysílá data rádia RDS/EON, po přepnutí audio systému do režimu přehrávání CD se rádio automaticky přeladí na rozhlasovou stanici RDS/EON, která tato data vysílá.

• Po návratu do režimu rádia pokračuje v příjmu přednastavené rádiové stanice.

• Automatické přeladění rádiového přijímače se provádí v následujících případech:

Pokud se zapnutou funkcí AF a vypnutou funkcí TA nebudou po dobu 25 sekund žádná data RDS. nebo více.

Pokud je při vypnuté funkci AF a zapnuté funkci TA rádiový přijímač déle než 25 sekund. nepřijímá signál ze stanice vysílající dopravní zprávy npoi.

Pokud jsou zapnuté funkce AF a TA, rádiový přijímač déle než 25 sekund. nepřijímá signál ze stanice RDS vysílající dopravní program.

Režim ovládání hlasitosti

Chcete-li nastavit funkci SPEED VOL (úroveň kompenzace hlasitosti v závislosti na rychlosti vozidla), a také nastavit úroveň hlasitosti pro funkce PTY/TA, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko SETTING.

2. Stisknutím tlačítka (Dolů) přejděte na položku „Audio“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.

3. Stisknutím tlačítka (Dolů) přejděte na položku „Speed ​​​​Sensitive Volume“ nebo PTY/TA a poté stiskněte tlačítko ENTER.

4. Stisknutím tlačítka (Vlevo) nebo (Vpravo) upravte hlasitost.

5. Stisknutím tlačítka ENTER potvrďte svůj výběr.

Chcete-li se vrátit do normálního režimu zobrazení, stiskněte dvakrát tlačítko nebo jednou stiskněte tlačítko CD nebo FM/AM.

Poznámka: Pokud je tato funkce aktivní, čím vyšší je rychlost vozidla, tím vyšší je úroveň hlasitosti.

Zajímavé:
Jak nainstalovat mozky na robota Ford Focus 3.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»