ŠkodaŠkoda Felicia

Kde je kryt rozvodového řetězu na Škoda Felicia 1 3

Demontáž a montáž rozvodového řemene a jeho krytů — Škoda Felicia

Hlavní funkcí rozvodového řemene je pohánět vačkový hřídel od klikového hřídele. Řemen zároveň slouží i k pohonu vstřikovacího čerpadla a mezihřídele motoru. Prokluzující nebo prasklý rozvodový řemen za chodu motoru může způsobit vážné vnitřní poškození hlavy válců v důsledku kontaktu ventilů s korunami pístu.

S ohledem na výše uvedené je nesmírně důležité pravidelně kontrolovat správné seřízení napínací síly řemene a jeho celkový stav. Provedení těchto kontrol je možné pouze po sejmutí krytů pásů.

Demontáž zadní (vnitřní) části krytu rozvodového řemene je součástí postupu výměny olejového těsnění vačkového hřídele (viz oddíl Výměna olejového těsnění vačkového hřídele).

1. Před zahájením postupu byste měli znehybnit motor a vozidlo:

a) Odpojte záporný kabel od baterie.
b) Podepřete zadní kola vozidla klíny a zatáhněte ruční brzdu. Přesuňte ovládací páku manuální převodovky do neutrální polohy.
2. Pro lepší přístup k vnějším krytům sejměte vzduchový filtr z blatníku a také odpojte vzduchový filtr od krytu sacího potrubí (viz kap. Energetický systém).
3. Zavěste motor pomocí navijáku nebo podepřením pomocí hydraulického zvedáku (pro rozložení zátěže by měl být mezi hlavu zvedáku a olejovou vanu položen dřevěný blok).
4. V několika krocích povolte a odšroubujte upevňovací šrouby a demontujte pravý a zadní držák pohonné jednotky z vozu (viz oddíl Podpěry hnacího ústrojí – kontrola a výměna). Odšroubujte také spodní část pravé podpěry od hlavy válců.
5. Na konci kompresního zdvihu pístu prvního válce uveďte motor do polohy TDC (viz kap. Uvedení pístu prvního válce do polohy horní úvratě (TDC) na konci kompresního zdvihu).
6. Odstraňte hnací řemen příslušenství (viz oddíl Demontáž, montáž a seřízení napnutí řemenu pohonu příslušenství).
7. Mírně spusťte motor, abyste měli volný prostor pro demontáž řemenic pohonu příslušenství.
8. Odšroubujte upevňovací šrouby a vyjměte vodní čerpadlo a řemenice klikového hřídele z motoru.

Zajímavé:
Kolik stojí čištění turbo motoru skoda forum.

Abyste se ujistili, že je řemenice při demontáži šroubů řemenice bezpečně zajištěna, zařaďte vysoký převodový stupeň (po demontáži řemenice nezapomeňte zařadit zpět na neutrál) a požádejte asistenta, aby pevně sešlápl pedál nožní brzdy. Můžete také použít gumovou šňůru/starý hnací řemen a pevně jej omotat kolem řemenice.

9. Odstraňte šroub zajišťující kladku napínacího řemene pomocného pohonu (šroub má levý závit!). Odstraňte video.
10. Uvolněte spony kovového drátu.

4.3.4 Demontáž a montáž rozvodového řemene a jeho krytů Škoda Felicia

4.3.4 Demontáž a montáž rozvodového řemene a jeho krytů Škoda Felicia

4.3.4 Demontáž a montáž rozvodového řemene a jeho krytů Škoda Felicia

a demontujte šroub zajišťující horní kryt rozvodového řemene.

4.3.4 Demontáž a montáž rozvodového řemene a jeho krytů Škoda Felicia

11. Uvolněte palivové trubky ze svorky na krytu a posuňte je na stranu. Demontujte horní kryt řemenu z motoru.

12. Odstraňte šrouby, uvolněte svorky a sejměte spodní kryt řemene.
13. Zkontrolujte bezpečné usazení pojistného kolíku ozubeného kola vstřikovacího čerpadla (viz oddíl Uvedení pístu prvního válce do polohy horní úvratě (TDC) na konci kompresního zdvihu), poté povolte tři vnější šrouby kola o půl otáčky.

Nepovolujte matici centrálního kola, narušíte tím základní nastavení vstřikovacího čerpadla paliva.

14. Mírným povolením upevňovací matice napínáku povolte napnutí rozvodového řemene.
15. Zkontrolujte řemen, zda neobsahuje tovární směrová světla. Je-li to nutné, aplikujte příslušná označení sami (samozřejmě pokud pás není v uspokojivém stavu a nepodléhá dalšímu použití).
16. Dávejte pozor, abyste se příliš neohnuli nebo nezkroutili, sejměte řemen z ozubených kol.
17. Zkontrolujte řemen, zda nejeví známky znečištění chladicí kapalinou nebo olejem. Pokud je nějaký zjištěn, pokuste se okamžitě identifikovat zdroj úniku a odstranit jeho příčinu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat stavu náběžných hran zubů na pracovní straně pásu. Opotřebovaný, špinavý nebo vadný řemen je nutné vyměnit.

Řemen by měl být vyměněn každých 50 000 km (30 000 mil), bez ohledu na jeho stav.

Zajímavé:
Kolik pumpovat kola na Škoda eti.

18. Pokud není řemen okamžitě znovu nainstalován, měl by být na motor umístěn výstražný štítek, aby se zabránilo náhodnému otáčení hřídelí motoru. Pro jistotu můžete spínač zapalování zaplombovat.

1. Ujistěte se, že klikový hřídel je na konci kompresního zdvihu pístu prvního válce v poloze TDC (viz oddíl Uvedení pístu prvního válce do polohy horní úvratě (TDC) na konci kompresního zdvihu).

4.3.4 Demontáž a montáž rozvodového řemene a jeho krytů Škoda Felicia

2. Povolte šroub ozubeného kola vačkového hřídele o půl otáčky. Opatrným poklepáním na trn zasunutý do speciálně upraveného otvoru ve vnitřním krytu řemenu povolte uložení kola na podpěře kužele vačkového hřídele.

3. Při dodržení požadovaného směru otáčení podle označení volně přehoďte rozvodový řemen přes ozubené kolo klikového hřídele.
4. Spojte řemen se zuby kola klikového hřídele a poté jej umístěte přes ozubená kola vačkového hřídele a vstřikovacího čerpadla. Ujistěte se, že je pás správně usazen na ozubených kolech.

Je možné, že pro dosažení dostatečného uložení řemenu budete muset mírně upravit polohu ozubených kol vačkového hřídele a vstřikovacího čerpadla paliva.

5. Bez překroucení umístěte řemen hladkou stranou pod válečky mezihřídele a napínače.
6. Ujistěte se, že přední část řemene je napnutá a že veškerá vůle je v oblasti pod napínací kladkou.

4.3.4 Demontáž a montáž rozvodového řemene a jeho krytů Škoda Felicia

7. Napněte řemen otáčením napínače vybaveného excentrickou podpěrou ve směru hodinových ručiček – speciálně pro tento účel jsou v náboji napínáku dva otvory, do kterých lze zasunout konce kleští pro odstranění/instalaci pojistných kroužků, které jsou vynikajícím ekvivalentem speciální nářadí značky Škoda.

4.3.4 Demontáž a montáž rozvodového řemene a jeho krytů Škoda Felicia

. pokračujte v otáčení napínačem, dokud se značky přistání v podobě značky a výstupku vzájemně nezarovnají. Po dokončení seřízení utáhněte pojistnou matici na požadovaný utahovací moment.

Zajímavé:
Jaký druh oleje je Škoda Rapid 1.0.

8. Nyní se ještě jednou ujistěte, že klikový hřídel je na konci kompresního zdvihu pístu prvního válce stále v poloze TDC (viz kap. Uvedení pístu prvního válce do polohy horní úvratě (TDC) na konci kompresního zdvihu).
9. Utáhněte šroub ozubeného kola vačkového hřídele požadovanou silou (viz oddíl Demontáž a montáž napínače rozvodového řemene a ozubených kol).
10. Utáhněte tři vnější šrouby ozubeného kola vstřikovacího čerpadla a poté vyjměte pojistný kolík.
11. Demontujte zámek vačkového hřídele (viz oddíl Uvedení pístu prvního válce do polohy horní úvratě (TDC) na konci kompresního zdvihu).
12. Pomocí nástrčného klíče otočte klikovým hřídelem o dvě celé otáčky šroubem ozubeného kola a opět jej zastavte v poloze TDC konce kompresního zdvihu pístu prvního válce. Ujistěte se, že je možné zasunout pojistný kolík do ozubeného kola vstřikovacího čerpadla (viz oddíl Uvedení pístu prvního válce do polohy horní úvratě (TDC) na konci kompresního zdvihu). Ujistěte se, že je napnutí rozvodového řemene správné a v případě potřeby opakujte seřízení.
13. Zkontrolujte správnou funkci napínače (viz oddíl Demontáž a montáž napínače rozvodového řemene a ozubených kol).
14. Namontujte zpět spodní a horní část vnějšího krytu rozvodového řemene. Zaklapněte spony na místo a pevně utáhněte upevňovací šrouby.
15. Namontujte zpět napínací kladku řemene pomocného pohonu a utáhněte její upevňovací šroub (s levým závitem!) na požadovanou sílu.
16. Namontujte řemenici vodního čerpadla a utáhněte upevňovací šrouby na požadovaný utahovací moment.
17. Namontujte pomocnou řemenici na ozubené kolo klikového hřídele a poté, jako při demontáži, utáhněte její upevňovací šrouby na požadovaný utahovací moment.

Asymetrické uspořádání montážních otvorů zajišťuje jednoznačnou instalaci kladky.

Zajímavé:
Jaký druh klíče na Škodě Octavia se používá k demontáži ložiska kola.

18. Nainstalujte zpět pomocný hnací řemen a upravte jeho napnutí (viz oddíl Demontáž, montáž a seřízení napnutí řemenu pohonu příslušenství).
19. Zvedněte motor a zajistěte, aby bylo možné připojit pravé a zadní uložení odpružení pohonné jednotky.
20. Znovu nainstalujte podpěry a utáhněte jejich upevňovací šrouby požadovanou silou. Nakonec vyjměte zvedací zařízení/zvedák zpod motoru.
21. Připojte hadici sání vzduchu ke krytu sacího potrubí a blatníku podběhu kola.
22. Připojte záporný kabel k baterii.
23. Nakonec zkontrolujte správnost základního nastavení vstřikovacího čerpadla paliva (viz kap Energetický systém).

Video k materiálu

Škoda Felicia 1.3 mpi motor kapitál h 1
4) Oprava motoru Škoda Felicia 1.3 / Škoda Felicia 1.3 oprava motoru
Škoda Felicia 1.3 MPI: výměna rozvodového řetězu

Demontáž, kontrola a montáž předního krytu, rozvodového řetězu a řetězových kol

1. Na konci kompresního zdvihu uveďte píst prvního válce do polohy TDC. Demontujte rozdělovač s ocasem (viz kapitola Elektrické vybavení motoru).

3. Odstraňte přívod oleje pomocí sítka a demontujte ozubená kola olejového čerpadla (viz část Demontáž, kontrola stavu a montáž součástí olejového čerpadla).

4. Abyste se vyhnuli otáčení klikového hřídele při povolování šroubu řemenice, zařaďte nejvyšší převodový stupeň a požádejte asistenta, aby sešlápl pedál nožní brzdy až na doraz. Pokud je motor demontován z vozu, zablokujte setrvačník v souladu s pokyny uvedenými v části Výměna olejových těsnění klikového hřídele.

5. Povolte šroub řemenice klikového hřídele, vyjměte podložku a řemenici.

6. Odstraňte všechny upevňovací prvky (šrouby a šrouby) krytu rozvodového řetězu. Sklopte kryt dolů a sejměte jej z motoru. Odstraňte také těsnicí těsnění – při montáži je nutné jej vyměnit.

7. Pomocí plochého šroubováku ohněte jazýček pojistné podložky šroubu řetězového kola vačkového hřídele. Abyste se vyhnuli otáčení hřídele při povolování šroubu, zajistěte jej zařazením nejvyššího převodového stupně a požádejte asistenta, aby sešlápl brzdový pedál až na doraz. Alternativně můžete použít jednoduchý blokovač vidlic vyrobený ze dvou kusů kovového pásu a tří matic a šroubů. Jeden ze šroubů slouží jako osa vidlice nástroje, další dva jsou připevněny k řetězovému kolu.

Zajímavé:
Jak dlouho běží automatická převodovka na Škodě Octavia.

8. Demontujte šroub řetězového kola vačkového hřídele,

vyjměte pojistné a kotoučové podložky (první je nutné vyměnit při montáži). Demontujte hnací kolo rozdělovače/olejového čerpadla z čepu vačkového hřídele. Zkuste si zapamatovat montážní polohu ozubeného kola.

9. Před demontáží řetězu a řetězových kol si zkuste zapamatovat vzájemné polohy časových značek a klíčů klikového a vačkového hřídele.

10. Demontujte sestavu řetězu a řetězového kola z čepů klikového hřídele a vačkového hřídele.

11. Vyjměte segmentový klíč z drážky v čepu klikového hřídele (zkuste si zapamatovat jeho montážní polohu). Pokud je klíč vačkového hřídele uvolněný ve své drážce, vyjměte jej také. Odložte vyjmuté hmoždinky každý na své vlastní ozubené kolo.

12. Odstraňte seřizovací podložku, vymezovací vodítko a vnější axiální podložku z čepu klikového hřídele. Zkuste si zapamatovat montážní polohy komponent.

Kontrola stavu

1. Zkontrolujte stav zubů obou řetězových kol. Pokud jsou zjištěny známky opotřebení (úlomky, ohnuté konce, ztracené zuby atd.), je nutné vyměnit celou sestavu (řetěz a obě řetězová kola).

2. Na základě velikosti vůle při ohýbání řetězu v bočním směru odhadněte míru opotřebení válečků. Nový řetěz je bočně téměř zcela tuhý.

3. Opotřebený řetěz je nutné vyměnit. Autoři tohoto návodu doporučují výměnu řetězu každých 50 000 km (30 000 mil), stejně jako při provádění větších generálních oprav motoru, bez ohledu na jeho stav.

4. V zásadě je povolena výměna řetězu odděleně od ozubených kol, ačkoli zpracovatelé tohoto návodu považují tento postup za chybný, protože úspory se mohou ukázat jako nepravdivé.

5. Zkontrolujte všechny ostatní součásti, zda nejeví známky opotřebení a mechanického poškození. V případě potřeby proveďte vhodné výměny.

Instalace

1. Umístěte vnější přítlačnou podložku na čep klikového hřídele. Ujistěte se, že je podložka otočena drážkami pro průtok oleje směrem od víka ložiska. Ujistěte se, že jazýček podložky je zarovnán s drážkou v základně krytu, poté podložku pevně zatlačte a umístěte ji do její normální pracovní polohy.

Zajímavé:
Jak nainstalovat zadní brzdové kotouče na Škoda Rapid.

2. Za přítlačnou podložkou umístěte vodicí rozpěrné pouzdro na čep (se zkosenou stranou směrem dovnitř – viz obrázek).

3. Poslední věc, kterou je třeba nasadit, je nastavovací podložka.

4. Nasaďte klíč do čepu klikového hřídele zkosenou stranou dovnitř. Pokud je vyjmutý, nainstalujte zpět klíč vačkového hřídele.

5. Přehoďte řetěz přes zuby obou řetězových kol tak, aby tečková značka na řetězovém kole vačkového hřídele byla zarovnaná s dvanáctým válečkem řetězu, přičemž se počítá první váleček umístěný proti tečkové značce řetězového kola klikového hřídele.

6. Namontujte sestavu řetězu a řetězového kola na motor. Ujistěte se, že jsou ozubená kola otočena tak, aby značky zarovnání směřovaly ven.

7. Ujistěte se, že značky jsou umístěny správně.

8. Namontujte čep vačkového hřídele na hnací kolo rozdělovače/olejového čerpadla. Ujistěte se, že je ozubené kolo otočeno přírubou dovnitř, potom konkávní stranou ven nainstalujte podložku Belleville. Nainstalujte novou pojistnou podložku zasunutím jejího jazýčku do drážky na ozubeném kole.

. Zašroubujte upevňovací šroub řetězového kola. Utáhněte šroub požadovaným utahovacím momentem a poté ohněte okraj pojistné podložky do drážky v hlavě šroubu.

9. Důkladně očistěte dosedací plochy krytu řetězu a bloku válců. Z povrchů zcela odstraňte všechny stopy oleje a starého těsnicího materiálu. Posuďte stav olejového těsnění klikového hřídele ve víku. V případě potřeby vyměňte (viz část Výměna olejových těsnění klikového hřídele).

10. Umístěte nové těsnění krytu řetězu na vodicí čepy bloku. Pro upevnění těsnění nejprve namažte jeho vnitřek tukem.

11. Opatrně přitlačte kryt řetězu na kladku nasunutím na vodicí kolíky. Nainstalujte upevňovací prvky (šrouby a šrouby) a utáhněte je požadovaným utahovacím momentem.

Zajímavé:
Jak utáhnout kabel pro otevření dveří Škody Fabia.

12. Ostrým nožem opatrně odřízněte vyčnívající část těsnění, která přesahuje dosedací plochu olejové vany motoru.

13. Po správném otočení vzhledem ke klíči nasaďte řemenici na čep klikového hřídele. Dávejte pozor, abyste nepoškodili břity olejového těsnění. Zašroubujte montážní šroub (nezapomeňte na podložku) a dotáhněte jej zatím ručně.

14. Ujistěte se, že vnitřní a vnější jazýčky přítlačné podložky jsou zarovnány s protilehlými drážkami v pravém víku hlavního ložiska. Samotná podložka musí být pevně usazena ve své zásuvce.

15. Zablokujte otáčení klikového hřídele a utáhněte šroub jeho řemenice požadovanou silou.

16. Uvědomte si prosím, že pokud nejsou přítlačné podložky správně usazeny, dotažení šroubu je může poškodit. Před pokračováním v postupu se ujistěte, že se klikový hřídel volně otáčí.

17. Namontujte zpět ozubená kola olejového čerpadla a přívod oleje se sítkem (viz Oddíl Demontáž, kontrola stavu a montáž součástí olejového čerpadla), poté nainstalujte vanu klikové skříně (viz Oddíl Demontáž a montáž vany klikové skříně motoru).

19. Je-li odpovídajícím způsobem vybaven, nainstalujte rozdělovač zapalování (kapitola Elektrické vybavení motoru).

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button