ŠkodaŠkoda Kodiak

Kde je tlačítko pro otevření nádrže na Škodě Kodiak

Po nouzovém vypnutí motoru zůstává sloupek řízení
blokováno.

Pokud je venkovní teplota nižší než –10 °C, páka voliče na vozidle s
Při startování motoru musí být automatická převodovka v poloze P.

Po nastartování studeného motoru může být na krátkou dobu slyšet hluk.

být silnější než obvykle.

Během předehřívání nezapínejte výkon

elektrické spotřebiče, aby nedošlo k nadměrnému zatížení baterie –
ke.

Po vypnutí zapalování může fungovat ventilátor chladiče (v

včetně přestávek) ještě asi 10 minut.

Problémy se startováním motoru: auta se startováním tlačítkem
motoru

Nemocný. 252
Chcete-li nastartovat motor, podržte
klíč poblíž tlačítka

Nejprve si prosím přečtěte a věnujte pozornost straně 219.

Pokud motor nenastartuje a na displeji sdruženého přístroje se zobrazí –
Tato zpráva znamená, že systém nebyl schopen rozpoznat klíč nebo systém
vadný, můžete zkusit nastartovat motor následovně:
Zvětšení.

Stiskněte tlačítko start a poté k němu přidržte klíč

Pokud motor nenastartuje, kontaktujte servisní středisko.

Pokud je v klíči baterie, systém nemusí klíč rozpoznat
téměř vybitý nebo je signál rušen rušením (silné elektromagnetické
pole) nebo stíněné (například v hliníkovém pouzdře).

Systém Start-Stop

V této kapitole naleznete informace o následujících tématech:
Princip

Ruční vypnutí/zapnutí systému

Systém start-stop (dále jen systém) snižuje škodlivé emise, v
včetně CO

a snižuje spotřebu paliva.

Když systém určí, že při zastavení a stání (například na světle
tofore) točivý moment z motoru není vyžadován, vypíná motor
tel a při rozjezdu jej znovu spustí.
Fungování systému závisí na mnoha faktorech. Některé z nich jsou závislé
jsou od ovladače, jiné jsou kvůli funkcím systému a nemohou být
lze identifikovat nebo změnit.
Proto v situacích, které jsou z pohledu řidiče stejné, systém může
může reagovat jinak.
Systém se automaticky aktivuje, když každý zapnutí zapalování
(i když byl předtím vypnut ručně pomocí tlačítka ).

Zajímavé:
Kde je konektor pro diagnostiku Škoda Roomster.

Po vypnutí motoru systémem zůstane zapalování zapnuté.

Startování a jízda

Nemocný. 253
Zobrazení informací zapnuto
Zobrazit

Vozy s manuální převodovkou
Motor automaticky je utopen když se auto úplně zastaví,
posunutím řadicí páky do neutrální polohy a
uvolnění spojkového pedálu.
Motor automaticky začíná při sešlápnutí spojkového pedálu.

Vozy s automatickou převodovkou
Motor automaticky je utopen když auto úplně zastaví a
sešlápnutím brzdového pedálu.
Motor automaticky začíná při sešlápnutí plynového pedálu
nebo uvolněním brzdového pedálu (s deaktivovanou funkcí Auto Hold).

Provozní podmínky systému
Pro správnou funkci systému jsou nutné následující podmínky:

Dveře řidiče jsou zavřené.
Řidič je připoután bezpečnostním pásem.
Po poslední zastávce byla rychlost nad 4 km/h.
Režim OFF ROAD je vypnutý.

Stav systému
Po zastavení se na displeji zobrazí stav systému

Motor se automaticky vypne, když se vzdálíte od motoru
se spustí automaticky.
Motor se nevypíná automaticky.

Motor se při zastavení nevypne, pokud nějaké jsou
například z následujících důvodů.

Motor se ještě nezahřál na teplotu potřebnou pro normální provoz
provoz systému.

Úroveň nabití baterie je příliš nízká.

Spotřeba proudu je příliš vysoká.

Klimatizace nebo topení pracuje při velkém zatížení
(vysoká rychlost ventilátoru, velký rozdíl mezi nastaveným a
skutečná teplota v kabině).

Pokud to systém při automatickém vypnutí motoru rozpozná
je nutný chod motoru (například po opětovném sešlápnutí pedálu,
brzdy), motor se automaticky spustí.
Další informace o aktuálním stavu systému lze získat na
viz na displeji infotainmentu v nabídce

auto.
Jestliže systém je vadný, zobrazí se na displeji sdruženého přístroje
odpovídající zprávu. Požádejte o pomoc svého servisního zástupce.
přijetí.

Pokud při automatickém vypnutí motoru odepnete bezpečnostní pás bez

Zajímavé:
Kde je pojistková skříň ve Škodě Rapid.

nebezpečí pro řidiče nebo otevření dveří řidiče na více než 30 sekund,
Motor bude nutné nastartovat ručně.

Když je auto AKP se pohybuje nízkou rychlostí (například při testu

ke) a po lehkém sešlápnutí brzdového pedálu se zastaví, motor
se automaticky nevypne. Když silně sešlápnete brzdový pedál
motor se automaticky vypne.

V autech s AKP motor se automaticky nevypne, pokud

Systém rozpozná náhlé manévrování vozidla
společnost kol.

Ruční vypnutí/zapnutí systému

Nemocný. 254
Klíč pro ovládání systému
začátek Konec

pro deaktivace/aktivace stiskněte klávesu 

Když je systém vypnutý, rozsvítí se symbol v klíči

Pokud je systém vypnutý, pak po vypnutí a zapnutí zapalování
znovu se automaticky aktivuje.

Pokud systém vypnete, když se motor automaticky vypne,
Motor se automaticky spustí.

Brzdění a parkování

V této kapitole naleznete informace o následujících tématech:
Elektromechanická parkovací brzda

Funkce Auto Hold

Intenzita opotřebení brzd závisí na provozních podmínkách a stylu
řízení auta. V náročných provozních podmínkách (např.
jízda po městě, sportovní styl jízdy) stav brzd
by měly být zkontrolovány servisní společností a během servisní doby.
Za mokra nebo v zimě, když je led nebo pokrytý vrstvou soli tor-
V mozcích dochází k inhibici s určitým zpožděním. Vyčistit
nebo vysušte brzdy, několikrát sešlápněte brzdový pedál

Koroze na povrchu brzdových kotoučů a znečištění brzdových destiček
lodě se vyskytují během dlouhých prostojů a málo častého používání vozidla
mobilní, pohybliví Vyčistěte brzdy opakovaným brzděním.

Než začnete jít dál dlouhý nebo strmý sestup snížit rychlost
zrychlit a přeřadit na nižší rychlostní stupeň. Díky tomuto
využívá brzdění motorem a snižuje zatížení brzd.
Pokud je přesto nutné dodatečné brzdění, použijte
šlapat přerušovaně.
Indikátor nouzového brzdění – pokud dojde k nouzovému zastavení
Je možné, že brzdová světla automaticky zablikají
varování pro vozidla jedoucí za vámi.
Nové brzdové destičky nejprve si musí „zvyknout“, protože
od samého počátku neposkytují maximální brzdnou účinnost
manželství. Věnujte proto zvláštní péči přibližně
prvních 200 km.
Příliš nízká hladina brzdové kapaliny může způsobit porušení
v provozu brzdového systému
, na sdruženém přístroji se rozsvítí kontrolka
trollingová lampa

Zajímavé:
Jaký druh oleje pro Škoda Octavia 2 1.9 tdi.

pas nesvítí a brzdná dráha se znatelně prodloužila, pak při jízdě potřebujete
vzít v úvahu přítomnost neznámé příčiny tohoto porušení a limitu
brzdný účinek – okamžitě vyhledejte pomoc
na servisní společnost.
Posilovač brzd zvyšuje tlak, který vytváříte stisknutím
brzdový pedál. Posilovač brzd funguje pouze tehdy, když je
motor

Když je motor vypnutý, bude brzdění vyžadovat více

úsilí – nebezpečí úrazu!

Při brzdění na voze s manuální převodovkou se

dachy se zařazeným rychlostním stupněm a nízkými otáčkami motoru, je to nutné
Můžete stisknout spojkový pedál. Jinak může dojít k poruchám.
Nesprávná funkce brzdového systému – nebezpečí nehody!

Netlačte zbytečně na brzdový pedál. To vede k opětovnému

zahřívání brzd a v důsledku toho prodloužení brzdné dráhy a zvětšené
Dlouhodobé opotřebení destiček – nebezpečí nehody!

Můžete zpomalit, abyste vysušili brzdy nebo je očistili

pouze v případech, kdy to dopravní podmínky dovolují. Vaše činy
Akce nesmí ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu.

Dodržujte doporučení pro nové brzdové destičky –

Startování a jízda

POZOR (pokračování)

Při zastavování a parkování vždy zatáhněte parkovací brzdu,

jinak se může vozidlo pohnout – nebezpečí
Silniční nehoda!

Při montáži předního spoileru, krytů kol atd. je nutné

Ujistěte se prosím, že to nenarušuje ventilaci předních brzd. V
Jinak může dojít k přehřátí předních brzd – nebezpečí
nehody!

Elektromechanická parkovací brzda

Nemocný. 255
Tlačítko parkovací brzdy

Nemocný. 256 Ovládání parkovací brzdy

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost straně 223.

Elektromechanická parkovací brzda (dále jen „parkovací brzda“)
nahrazuje mechanickou parkovací brzdu. Zabraňuje vlastní produkci
volné rozjetí vozu při zastavení a parkování.
Parkovací brzdu lze použít pouze tehdy, když je
zapalování zapnuto.

Zajímavé:
Jak nainstalovat tlačítko na parkovací brzdu vozu Škoda Fabia 1.

Zatáhněte za klávesu  ve směru šipky

ty, dokud se nerozsvítí symbol

v klíči a kontrolce

Automatické vypnutí
Při odjezdu se parkovací brzda automaticky uvolní,
pokud jsou dveře řidiče zavřené a řidič má zapnutý bezpečnostní pás.
Pokud se auto při rozjezdu na svahu začne sjíždět
dolů, zvyšte plyn nebo zatáhněte parkovací brzdu.
Uvolnění parkovací brzdy lze zabránit, pokud
Přitáhněte a podržte klávesu  ve směru šipky.

. Parkovací brzda se uvolní až po uvolnění

Ruční vypnutí

na zapalování zapnuto sešlápněte brzdový pedál a současně
stiskněte klávesu  ve směru šipky

na běžící motor sešlápněte brzdový nebo plynový pedál
a stiskněte klávesu  ve směru šipky

v klíči a kontrolce

ve sdruženém přístroji

Funkce nouzového brzdění
Pokud během jízdy dojde k poruše brzdového systému,
Parkovací brzdu lze použít jako nouzovou brzdu

Zatáhněte za klávesu  ve směru šipky

(ozve se pípnutí), vůz se rozjede náhle rozbít.

Pokud tlačítko uvolníte nebo stisknete, proces brzdění se přeruší
brzdový pedál.

Funkce nouzového brzdění by se měla používat pouze tehdy

když vůz nelze zastavit sešlápnutím pedálu
brzdy.

Nevkládejte žádné předměty do prostoru pro prsty před klávesnicí.

parkovací brzda – tlačítko může být zablokováno!

Fórum Škoda Kodiak

Pozornost! Pokud se nemůžete zaregistrovat nebo obnovit své heslo na fóru, existuje 90% pravděpodobnost, že aktivační dopis je ve vašem držení. spam. Pokud s tím máte nějaké potíže, napište nám prosím e-mailem nebo přes „administraci kontaktů“. Pojďme na to přijít.

  • SKODA-KODIAQ.RUFORUMProvozProvoz vozu Škoda Kodiaq (obecné dotazy)

Pojištění pro spoluhráče z Insurance Team.
Technické centrum Agrand. Auto RT (Moskva, NEAD)
PetranVAG: aktivace, další. zařízení, chiptuning.
Klub ŠKODA KAROQ : webové stránky, fórum
Pozornost! Urážky, jakékoli podněcování nepřátelství a nenávisti, komentáře o politice a geopolitice, zveřejňování „falešných zpráv“ a neověřených „zpráv“ jsou přísně zakázány. Poté nevyhnutelně následuje demolice sloupků a zákaz.

Zajímavé:
Kde jsou boční airbagy Škody Rapid.

O zamykání klapky plnicího hrdla plynu

Obecné dotazy k provozu vozu, které nejsou zahrnuty v podfórech.

dvo Rozpoznatelné Zprávy: 48 Registrovaný: 15. dubna 2021, 09:56 Kde: Novosibirsk Dík: 53 krát poděkoval: 34 krát

O zamykání klapky plnicího hrdla plynu

zpráva dvo » 05. července 2023, 07:28

Na jednu stranu je pohodlné, že se současně se zamykáním vozu zamyká víko plynové nádrže. Na druhou stranu, na čerpací stanici musíte udělat následující kroky: vystoupit z auta, jít k poklopu, otevřít ho, vložit pistoli a pak sáhnout po klice pravých předních dveří, abyste auto zamkli. Bylo by pohodlné auto zamknout hned po opuštění, ale pak už nejde otevřít poklop. Zdálo se mi, že výrobce měl s takovým scénářem počítat a po zamknutí vozu poklop zamknout s mírným zpožděním.

Snažil jsem se najít něco o tomto problému a výsledky byly nulové. Jsem jediný, koho to v tuto chvíli naštve? Ví někdo, jestli existují nějaké řešení nebo kódování, jak zamknout poklop se zpožděním?

FL 2.0T 4*4 styl DSG7, smaragdově zelená, rok výroby: 2022
(+ cem1, winter2, TJA, style2, DCC, tažné zařízení, virtuální pedál, nožní světla, sklopná opěradla)
Bývalý: Subaru Outback, BR, 2013, 2,5.

maxximus Regular Zprávy: 614 Registrovaný: 04. prosince 2019, 13:00 Kde: Moskva Skutečné jméno: Maxima Dík: 36 krát poděkoval: 209 krát

O zamykání klapky plnicího hrdla plynu

zpráva maxximus » 05. července 2023, 09:09

dvo napsal: ↑
05. července 2023, 07:28

Ví někdo, jestli existují nějaké řešení nebo kódování, jak zamknout poklop se zpožděním?

Ne, žádná taková kódování neexistují, toto je vlastní algoritmus centrálního zamykání. Například jsem přešel na placení přes aplikaci, takže zamykání auta, stejně jako povolení vstupu do auta benzinářům (historicky je nemám rád), už pro mě nejsou aktuální.

maxximus

Člen Van Highlander Zprávy: 127 Registrovaný: 14. listopadu 2019, 14:37 Kde: Moskva Dík: 23 krát poděkoval: 54 krát

Zajímavé:
Které čiré sklo spoller je vhodné pro Škoda Yeti.

O zamykání klapky plnicího hrdla plynu

zpráva Van Highlander » 05. července 2023, 10:43

Nedochází téměř k žádnému zpoždění; zamykání/odemykání poklopu současně s pohonem centrálního zamykání dveří řidiče. U jednodušších modelů je pohon poklopu pitomě paralelní s pohonem řidiče.

Akorát mám v rukou klíč od rádia, v případě potřeby ho jen zamknu klíčem. Nebo to po odchodu odemknu klíčem.

Mohu doporučit pouze tuto možnost:
1a. Zamkněte centrální zamykání zevnitř.
1. Vystupte z auta a zavřete dveře.
2a. Zamkněte vůz tlačítkem na dveřích (pokud přeskočíte krok 1a)
2. Odemkněte auto (jak jsem pochopil, pro KESSI se musíte dotknout kliky zevnitř)
3. Jděte vložit pistoli. Po 30 sekundách se vůz opět zavře (v krocích 1a – na centrálním zamykání, v krocích 2a – „venku“).
Ale to není jisté, nemám KESSI, nevím, jak to funguje.

Bylo by hezké zkrátit zpoždění, 10-15 sekund stačí na to, abyste se dostali k plynové nádrži a otevřeli ji, ale v úpravě jsem nenašel parametr.

Active 1.4 (125 k), LED Head, Webasto, bezpečnostní paket, cruise, 3. řada.

Van Highlander

alxt Starý časovač Zprávy: 1258 Registrovaný: 14. srpna 2018, 17:21 Kde: nažka křídlatá Skutečné jméno: Alex Dík: 168 krát poděkoval: 375 krát

O zamykání klapky plnicího hrdla plynu

zpráva alxt » 05. července 2023, 11:32

Van Highlander napsal: ↑
05. července 2023, 10:43

Nedochází téměř k žádnému zpoždění; zamykání/odemykání poklopu současně s pohonem centrálního zamykání dveří řidiče. U jednodušších modelů je pohon poklopu pitomě paralelní s pohonem řidiče.

Akorát mám v rukou klíč od rádia, v případě potřeby ho jen zamknu klíčem. Nebo to po odchodu odemknu klíčem.

Mohu doporučit pouze tuto možnost:
1a. Zamkněte centrální zamykání zevnitř.
1. Vystupte z auta a zavřete dveře.
2a. Zamkněte vůz tlačítkem na dveřích (pokud přeskočíte krok 1a)
2. Odemkněte auto (jak jsem pochopil, pro KESSI se musíte dotknout kliky zevnitř)
3. Jděte vložit pistoli. Po 30 sekundách se vůz opět zavře (v krocích 1a – na centrálním zamykání, v krocích 2a – „venku“).
Ale to není jisté, nemám KESSI, nevím, jak to funguje.

Zajímavé:
Kde můžete upravit Škodu bez odstranění záruky.

Bylo by hezké zkrátit zpoždění, 10-15 sekund stačí na to, abyste se dostali k plynové nádrži a otevřeli ji, ale v úpravě jsem nenašel parametr.

Je to nějak těžké.
Jednoduše vložím zbraň, když stojím na straně zadních dveří místo kufru. Poté projdu kolem pravých předních dveří a zamknu auto.
Ano, vkládání pistole není tak pohodlné, ale nemusíte sahat do kapsy pro zapínací tlačítko.

A vůbec – přestaňte být vybíraví. Jak si teď vzpomínám, v prvním Loganu se zástrčka otevřela klíčem, klíč se nedal vytáhnout, když byl zámek otevřený, a na dveřích poklopu byl háček na zavěšení klíče. To je bezpečnost, to je bezpečnost

E-mail: alxt@yandex.ru
Kodiaq 2TDI/Ambition + WR4 + WE1 + WE3 + Offroad
Subaru Forester SH 2.5AT
Subaru Forester SF 2.0MT

alxt

Odpoledne Old Timer Zprávy: 1486 Registrovaný: 24. února 2021, 17:25 Kde: Moskva a MO Dík: 328 krát poděkoval: 443 krát

O zamykání klapky plnicího hrdla plynu

zpráva Odpoledne » 05. července 2023, 12:43

dvo napsal: ↑
05. července 2023, 07:28

Na jednu stranu je pohodlné, že se současně se zamykáním vozu zamyká víko plynové nádrže. Na druhou stranu, na čerpací stanici musíte udělat následující kroky: vystoupit z auta, jít k poklopu, otevřít ho, vložit pistoli a pak sáhnout po klice pravých předních dveří, abyste auto zamkli. Bylo by pohodlné auto zamknout hned po opuštění, ale pak už nejde otevřít poklop. Zdálo se mi, že výrobce měl s takovým scénářem počítat a po zamknutí vozu poklop zamknout s mírným zpožděním.

Snažil jsem se najít něco o tomto problému a výsledky byly nulové. Jsem jediný, koho to v tuto chvíli naštve? Ví někdo, jestli existují nějaké řešení nebo kódování, jak zamknout poklop se zpožděním?

Zajímavé:
Jak dlouho vydrží Škoda Kulantz.

Ano, souhlasím, taková chvíle existuje. Je strašně nepohodlné, když přijedete na čerpací stanici, vystoupíte z auta a místo platby k pokladně čekáte, až přijde obsluha čerpací stanice, otevře poklop atd. No, nebo si musíte kolem auta namotat kruhy sami
Na starém voze se poklop otevíral ručně pomocí samostatné páky z interiéru – mnohem pohodlnější.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button