ŠkodaŠkoda OctaviaŠkoda Octavia A7

Kde je umístěn bzučák na Škodě Octavii A7?

1.2.2.5. Signály a indikátory, zvukové výstražné signály

1.2.3.6 Signály a ukazatele, zvukové výstražné signály Škoda Octavia

Indikátor poruchy airbagu.

Po otočení klíčku zapalování do polohy „ON“ by se měla varovná kontrolka airbagu rozsvítit na 7 sekund a poté zhasnout. To znamená, že systém je v dobrém provozním stavu.

Pokud se kontrolka nechová tak, jak je popsáno výše, je třeba opravit airbag a/nebo předpínače bezpečnostních pásů. V případě poruchy airbagu a/nebo předpínačů bezpečnostních pásů lze pozorovat následující možnosti fungování výstražného zařízení:

– kontrolka svítí trvale (déle než 7 s);
– kontrolka přerušovaně bliká;
– kontrolka se vůbec nerozsvítí.

Doplňkový zádržný systém (SRS) a/nebo předpínače bezpečnostních pásů nebudou správně fungovat, dokud nebude problém odstraněn.

1.2.3.6 Signály a ukazatele, zvukové výstražné signály Škoda Octavia

Indikátor poruchy brzdového systému / Indikátor parkovací brzdy.

Tato varovná kontrolka/kontrolka slouží jak pro systém provozní brzdy, tak pro parkovací brzdu.
Indikátor parkovací brzdy.
Kontrolka se rozsvítí, když je zatažena parkovací brzda.
Indikátor poklesu hladiny brzdové kapaliny.

Signalizační zařízení upozorňuje na nebezpečný pokles hladiny brzdové kapaliny v nádržce hlavního brzdového válce. Pokud se varovná kontrolka rozsvítí za jízdy vozidla s běžícím motorem a uvolněnou parkovací brzdou, zastavte vozidlo a proveďte následující kroky.

1. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. V případě potřeby doplňte brzdovou kapalinu do nádržky.
UPOZORNĚNÍ

Pokud hladina brzdové kapaliny klesla pod značku „MIN“, která je vyznačena na stěně nádržky hlavního brzdového válce, je další provoz vozidla až do přezkoušení brzdové soustavy zakázán.

2. Pokud je hladina brzdové kapaliny normální, měli byste kontaktovat servisní stanici autorizovaného prodejce Toyota a zkontrolovat indikátor poruchy brzdového systému.

Zajímavé:
Kde je snímač otáček umístěn na Škoda Octavia A5 dv bsf.

POZNÁMKA
Výstražná kontrolka, která se krátce rozsvítí během provozu, není známkou problému.

1.2.3.6 Signály a ukazatele, zvukové výstražné signály Škoda Octavia

Připomenutí bezpečnostního pásu řidiče.

Výstražná kontrolka připomíná řidiči, aby si zapnul bezpečnostní pás.

Když je klíček zapalování otočen do polohy „ON“, kontrolka bliká, pokud není zapnutý bezpečnostní pás řidiče. Pokud si řidič nezapne bezpečnostní pás, kontrolka nadále bliká.

1.2.3.6 Signály a ukazatele, zvukové výstražné signály Škoda Octavia

Připomenutí bezpečnostního pásu předního spolujezdce.

Kontrolka vám připomíná, že spolujezdec si musí zapnout bezpečnostní pás.

Když otočíte klíčkem zapalování do polohy „ON“, kontrolka připomenutí bude blikat, pokud je cestující na předním sedadle a bezpečnostní pás není zapnutý. Pokud však spolujezdec na sedadle používá podkládací sedák, nemusí varovná kontrolka blikat, i když není zapnutý bezpečnostní pás.

Pokud je na sedadle předního spolujezdce zavazadlo nebo jiný náklad, v závislosti na hmotnosti a poloze na sedadle mohou senzory zabudované do sedáku detekovat toto zatížení, což způsobí rozsvícení výstražné kontrolky.

1.2.3.6 Signály a ukazatele, zvukové výstražné signály Škoda Octavia

Výstražná kontrolka vybití baterie.

Tento indikátor varuje, že je baterie vybitá.
Pokud se varovná kontrolka rozsvítí během jízdy, došlo k problému s nabíjecím systémem.

Zapalování motoru však bude fungovat, dokud se baterie nevybije. Vypněte klimatizaci, ventilátor, rádio atd. a kontaktujte přímo nejbližšího prodejce Toyota nebo opravnu.

UPOZORNĚNÍ
Pokud je hnací řemen motoru poškozený nebo uvolněný, zastavte vozidlo.

1.2.3.6 Signály a ukazatele, zvukové výstražné signály Škoda Octavia

Kontrolka poruchy systému motoru.

Tento indikátor varuje, že došlo k poruše v elektrickém systému motoru, elektronickém systému řízení motoru nebo elektrickém systému automatické převodovky.

Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat/opravit u svého prodejce Toyota.

Pokud se otáčky motoru nezvýší, když sešlápnete plynový pedál, může dojít k poruše v elektronickém systému řízení motoru.

V tomto případě může dojít k vibracím. Silnějším a pomalejším sešlápnutím plynového pedálu je ale možné jet nízkou rychlostí. Nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat u svého prodejce Toyota.

Zajímavé:
Kde je tlačítko zavírání kufru na Škodě Fabia.

I když se pokusíte opravit poruchu elektronického systému řízení motoru při jízdě nízkou rychlostí, systém nemusí být obnoven, dokud se motor nevypne a klíč zapalování neotočíte do polohy „ACC“ nebo „LOCK“.

Delší provoz vozidla s rozsvícenou kontrolkou poruchy a zpoždění kontroly a nutných oprav systému řízení motoru nevyhnutelně povede ke zhoršení trakčních a dynamických vlastností vozidla, zvýšení spotřeby paliva a selhání řízení motoru. Systém. To může vést ke ztrátě záruky na vozidlo. Nesprávné vyladění a provoz řídicího systému motoru může vést k tomu, že emise překročí místní nebo národní emisní limity.

1.2.3.6 Signály a ukazatele, zvukové výstražné signály Škoda Octavia

Výstražná kontrolka nízkého tlaku motorového oleje.

Tato kontrolka varuje, že tlak motorového oleje je příliš nízký.

Pokud kontrolka za jízdy bliká nebo svítí, sjeďte ze silnice na bezpečné místo a okamžitě vypněte motor. Požádejte o pomoc svého prodejce Toyota nebo kvalifikovanou opravnu.

Výstražná kontrolka může blikat náhodně, když motor běží na volnoběh, nebo se může krátce rozsvítit při prudkém zastavení. Pokud kontrolka zhasne, když motor mírně zrychlí, systém funguje normálně.

Výstražná kontrolka se může rozsvítit, když je hladina oleje extrémně nízká. Tato kontrolka není zamýšlena jako výstražná kontrolka nízké hladiny oleje, proto pravidelně kontrolujte hladinu oleje pomocí měrky.

1.2.3.6 Signály a ukazatele, zvukové výstražné signály Škoda Octavia

Výstražná kontrolka nízké hladiny motorového oleje (motory 2AZ-FE a 1MZ-FE).

Tato kontrolka varuje, že hladina motorového oleje je příliš nízká. Olej přidejte co nejrychleji.

Při jízdě po strmých svazích, hrbolatých nebo klikatých cestách se může vozidlo nadměrně houpat a rozsvícení této kontrolky mohou způsobit vibrace v motorovém oleji.

Za normálních podmínek se může tato kontrolka v důsledku spotřeby oleje rozsvítit dříve, než je interval uvedený v plánu údržby. To je způsobeno nízkou spotřebou oleje v rámci intervalu plánu údržby a neznamená to poruchu.

Zajímavé:
Co je brána skoda octavia.

Provoz motoru po dlouhou dobu s nízkou hladinou motorového oleje způsobí poškození motoru.

Kontrolka nízké hladiny paliva.

Tato varovná kontrolka se rozsvítí, když se hladina paliva v nádrži blíží nule. Na svažujících se a klikatých cestách může pohyb paliva v nádrži způsobit, že se ukazatel hladiny paliva rozsvítí dříve než obvykle.

Naplňte nádrž co nejdříve, aniž byste čekali, až ručička indikátoru klesne ke spodní značce stupnice. Spodní poloha šipky odpovídá rezervě paliva v nádrži.

1.2.3.6 Signály a ukazatele, zvukové výstražné signály Škoda Octavia

Výstražná kontrolka systému ABS.

Vozy bez systému řízení stability vozidla.

Tato kontrolka se rozsvítí, když je klíček zapalování otočen do polohy „ON“. Pokud protiblokovací brzdový systém a brzdový asistent fungují normálně, kontrolka po několika sekundách zhasne. Lampa se poté rozsvítí, když dojde k poruše v jednom z těchto systémů.

Pokud se varovná kontrolka ABS rozsvítí (a kontrolka brzdového systému nesvítí), protiblokovací brzdový systém a pomocný brzdový systém nefungují, ale brzdový systém funguje normálně.

Pokud se rozsvítí kontrolka ABS (ale kontrolka brzd se nerozsvítí), protiblokovací systém nefunguje a kola se mohou zablokovat při prudkém brzdění nebo při brzdění na kluzkém povrchu vozovky.

V následujících případech se jedná o indikaci poruchy součástí monitorovaných výstražným systémem. Obraťte se co nejdříve na svého prodejce Toyota a nechte své vozidlo opravit.

– Když otočíte klíčkem zapalování do polohy „ON“, kontrolka se nerozsvítí nebo zůstane svítit.

– Kontrolka se rozsvítí za jízdy.
Výstražná kontrolka, která se krátce rozsvítí během provozu, není známkou problému.

V tomto případě nefunguje protiblokovací brzdový systém a vůz je při brzdění extrémně nestabilní.

Pokud se varovná kontrolka ABS rozsvítí společně s kontrolkou brzdového systému, okamžitě zastavte vozidlo na bezpečném místě a kontaktujte svého prodejce Toyota.

Zajímavé:
Kde mohu získat Škodu v Euro Truck Simulator 2.

Vozy se systémem kontroly stability.

Tato varovná kontrolka se rozsvítí, když otočíte klíčkem zapalování do polohy „ON“, a pokud protiblokovací brzdový systém a pomocný brzdový systém fungují normálně, kontrolka po několika sekundách zhasne. Lampa se poté rozsvítí, když dojde k poruše v jednom z těchto systémů.

Pokud se varovná kontrolka ABS rozsvítí (ale varovná kontrolka brzd se nerozsvítí), protiblokovací brzdový systém, pomocný brzdový systém, systém kontroly trakce a systém kontroly stability nefungují, ale brzdový systém funguje normálně.

Pokud se rozsvítí kontrolka ABS (ale kontrolka brzd se nerozsvítí), protiblokovací systém nefunguje a kola se mohou zablokovat při prudkém brzdění nebo při brzdění na kluzkém povrchu vozovky.

Pokud nastane některý z následujících stavů, znamená to poruchu součástí monitorovaných výstražným systémem. Obraťte se co nejdříve na svého prodejce Toyota a nechte své vozidlo opravit.

– Když otočíte klíčkem zapalování do polohy „ON“, kontrolka se nerozsvítí nebo zůstane svítit.

– Kontrolka se rozsvítí za jízdy.
Výstražná kontrolka, která se krátce rozsvítí během provozu, není známkou problému.

1.2.3.6 Signály a ukazatele, zvukové výstražné signály Škoda Octavia

Kontrolka pro otevřené dveře auta.

Tato kontrolka zůstane svítit, dokud nebudou všechna dvířka pevně zavřena.

1.2.3.6 Signály a ukazatele, zvukové výstražné signály Škoda Octavia

Kontrolka pro systém řízení stability VSC.

Tato kontrolka varuje před poruchou systému řízení stability vozidla nebo systému řízení trakce.

Tato kontrolka se na několik sekund rozsvítí po otočení klíčku zapalování do polohy „ON“.

Pokud kontrolka svítí, znamená to, že systém kontroly stability vozidla a systém kontroly trakce nefungují. Pokud ale při sešlápnutí pedálu funguje normální brzdový systém, můžete bez problémů pokračovat v jízdě.

Pokud nastane některá z následujících situací, kontaktujte svého prodejce Toyota:
– kontrolka se po zapnutí zapalování nerozsvítí;
– po zapnutí zapalování kontrolka stále svítí;
– kontrolka se rozsvítí za jízdy.

Zajímavé:
Jak se podívat na označení generátoru Škoda A5 1.8 tsi.

Když se rozsvítí kontrolka „VSC“, kontrolka „TRC OFF“ se rozsvítí i bez stisknutí spínače „TRC OFF“.

Zvuk připomenutí klíče.

Při otevření dveří řidiče se ozve bzučák a připomene vám, že klíček zapalování je v poloze ACC nebo LOCK.

Předmět: Výstražný zvuk

ad-77 je offline

Ve výchozím nastavení

také můj osobní postřeh, který mě jednoduše přivedl do deprese, protože. Nemohl jsem pochopit, co se děje:
neustále, ale ne periodicky a ve zcela odlišných situacích byl z reproduktorů slyšet hlasitý zvuk jako varovný signál:
– někdy při ranním otevírání dveří auta
– v dopravních zácpách
– v rychlosti atd.
Obecně jsem pár měsíců trpěl a v důsledku svých závěrů jsem zjistil následující: při nastavování BOLERO bylo zapnuto, přesně si nepamatuji, jak se to jmenuje, „upozornění na přepravu“ a „nahrávání dopravní zprávy, když je rádio vypnuté“ – obecně, když se v ruském rádiu mluvilo o dopravní situaci na Na silnicích tento signál zněl v reproduktorech, jako by mi říkal „přepněte na ruské rádio“. Nezáleželo na tom, co jsem měl na: rádio, CD nebo flash disk.
jaká hádanka! Myslel jsem, že s rádiem není něco v pořádku a chtěl jsem kvůli tomu kontaktovat úředníky.

25.10.2012, 20:12 #12

krtek je offline

Pravidelná registrace 12.02.2011 Adresa Podolský okres Auto
Model A5 Rok výroby 2011 Motor 1.4 TSI Barva Cappuccino Beige Messages 913

Ve výchozím nastavení

s rádiem to mají snad všichni původní mafoni
na struně alfa-beta-gama už to bylo

1.4TSI-DSG Elegance WR7

25.10.2012, 20:14 #13

krtek je offline

Pravidelná registrace 12.02.2011 Adresa Podolský okres Auto
Model A5 Rok výroby 2011 Motor 1.4 TSI Barva Cappuccino Beige Messages 913

Ve výchozím nastavení

stále pípá při dosažení maximální nastavené rychlosti

1.4TSI-DSG Elegance WR7

Zajímavé:
Proč mají Škoda Octavia různé tváře.

25.10.2012, 21:35 #14

dreadlok je offline

Registrace studentů 04.10.2012/XNUMX/XNUMX Adresa Moskva Auto
Model Octavia Rok výroby 2012 Motor 1,8 tsi Barva bílá Zprávy 8

Ve výchozím nastavení

CitovatZpráva od ad-77 Zobrazit zprávu

také můj osobní postřeh, který mě jednoduše přivedl do deprese, protože. Nemohl jsem pochopit, co se děje:
neustále, ale ne periodicky a ve zcela odlišných situacích byl z reproduktorů slyšet hlasitý zvuk jako varovný signál:
– někdy při ranním otevírání dveří auta
– v dopravních zácpách
– v rychlosti atd.
Obecně jsem pár měsíců trpěl a v důsledku svých závěrů jsem zjistil následující: při nastavování BOLERO bylo zapnuto, přesně si nepamatuji, jak se to jmenuje, „upozornění na přepravu“ a „nahrávání dopravní zprávy, když je rádio vypnuté“ – obecně, když se v ruském rádiu mluvilo o dopravní situaci na Na silnicích tento signál zněl v reproduktorech, jako by mi říkal „přepněte na ruské rádio“. Nezáleželo na tom, co jsem měl na: rádio, CD nebo flash disk.
jaká hádanka! Myslel jsem, že s rádiem není něco v pořádku a chtěl jsem kvůli tomu kontaktovat úředníky.

Je to zvláštní, mám to svinstvo povoleno, ale nedělá to nic, pouze když stisknu odpovídající tlačítko, přehraje poslední zprávu. V zásadě to nepovažuji za závadu a po výše uvedeném jsem rád, že to nepípne)))

26.10.2012, 01:35 #15

Alexashu je offline

Registrace studentů 14.08.2012 Adresa Smolensk Auto
Model Octavia II A5 2006 Rok výroby 2006 Motor 1.6 MPI Barva béžová Vzkazy 10

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button